arama

Mastitis

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • MuhammeT
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...

Etken: Başlıca bakteriyel mastitis etkenleri, Staphylococcus aııreus, Staph. epidermidis, Streptococcus agalactia, S ti: dysgalactia, Str.uberis, E.coli, Koliform grubu bakteriler, Korinebakterler, Basiller, Mikrokoklar, Mikoplazmalar, Pseudomonaslar yanısıra mantar ve mayalar sayılabilir.

Klinik bulgular : Meme bezinin yangısı aşağıdaki formlarda seyreder.

Klinik mastitis: Meme loblarında ağrı, şişkinlik, sıcaklık ve sertlik gibi yangısal belirtilerle birlikte genel semptomların görüldüğü mastitis formudur. Seröz, fibrinli ve kanlı bir süt oluşumu gözlenir. Akut stafilokoksik ve koliform mastitisler başta olmak üzere bazı ciddi olgularda septisemi, bakteriyemi ve toksemi gelişe­bilir.

Subklinik mastitis: Yangısel belirtinin gözlenmediği, sütün normal görünüşte olduğu ancak patojen mikroorganizmaları içerdiği mastitis formudur. Sütte gözle görünür bir değişiklik yoktur. İnfeksiyon sadece somatik hücre sayısında artış, bi­leşenlerdeki değişme ve etken izolasyonu gibi indirekt testlerle saptanabilir.

Kronik mastitisler:Kronik mastitisler, subklinik ve akut mastitislerin ilerle­mesi sonucu gelişir. Hasta meme lobu küçülür ve sertleşir. Her olayda sütte değişiklik bulunmayabilir. Sonuçta meme körleşir.

Otopsi bulgular : Meme bezinin yangısı seyrettiği formlara özel otopsi bul­guları gösterir. Memeler yangı durumuna göre sert, şişkin, kızarık, bazı durumlarda meme sinusları çevresinde, derisinde nodülleşmeler, kalınlaşmalar, ödem, nekroz, fistüller, meme bölümleri arasında büyüklük farklılığı, fibrozisler, nodüller gözle­nebilir.

Marazi madde seçimi ve gönderme şekli :Bakteriyolojik muayeneler için alınacak süt örnekleri öncelikle sağımdan önce ve mümkün olduğu kadar aseptik koşullarda ve meme içi veya sistemik antibiyotik uygulamalarından önce alınmalı­dır. CMT pozitif reaksiyon veren memelerin başları %70 alkol veya bir antiseptik ile dezenfekte edildikten sonra meme başı kurulanır. Meme kanallarındaki ilk sütte somatik hücre ve bakteri sayısı yüksektir. Bu nedenle ilk sağım süt atıldıktan, sonra CMT pozitif reaksiyon vermiş olan her memeden ayn ayn, tercihen ağzı vida ka­paklı, steril şişelere 15-20 mİ. süt alınır, ağzı kapatılır ve etiketlenir. Etikete hayvan numarası ve hangi memeden alındığı yazılır. Süt örneği bakteriyolojik muayene yapılıncaya kadar 40C’de tutulmalıdır, mümkün olan en kısa sürede soğuk zincire uygun olarak laboratuvara ulaştırılmalıdır.

– Koşullar elverişli ise, süt örnekleri dondurularak laboratuvara gönderilme­lidir.

-Mycoplasma türlerinin neden olduğu mastitisten şüphe ediliyor ise 5 mg/ml miktarında ampicillin ilave edilmiş bir nakil vasatına süt örneği konur, nakil süre­since Mycoplasma türlerinin üremesine olanak sağlayacak uygun bir ısıda tutulur.

mastitis ineklerde meme görünümü

Koruma ve kontrol: Tam bir mastitis kontrol programı 3 temel noktayı kapsamaktadır. Bunlar;

a- Mevcut infeksiyonların elinıinasyonu

b- Yeni infeksiyonlar- dan korunma

c- Meme sağlığı durumunun izlenmesidir.

 

Bu temel 3 faktörle birlikte mastitislerin hayvana ait faktörler, mikrobiyel ajanlar, çevresel etkiler ve yönetsel faktörlerden oluştuğuna dikkat edilmelidir.

Dezenfeksiyon:Sağım sonrası dezenfeksiyonda en sık iyodoforlar ve klor- hekzidin kullanılmakta, bunun yanı sıra klorlu dezenfektanlar, kuvarternar amon­yum bileşikleri, gluteraldehit, alkol ve bazı organik asitler (laurik asit, laktik asit) önerilmektedir.

Teat Deeping solüsyonu geniş spektrumlu olmalı ve hızlı bakterisid aktivite göstermeli, seyreltik solüsyonları etkili olmalı, meme bası derisini irkiltmemeli, sağım makinesinde ve daldırma kabında aşındırıcı etki yapmamalı, sütte istenme­yen koku ve kalıntı bırakmamalı, yağmurlu havalarda ve nemli çayırlarda etki kaybolmamalıdır.