arama

IPARD II Programı Yatırımcı Rehberi

IPARD başvuru rehberi
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • MuhammeT
 • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
  Loading...

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 08 Mayıs 2019 tarihinde Altıncı Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.


Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession-IPA) Kırsal Kalkınma bileşeni IPARD, Tarım ve Orman Bakanlığının yatırım destekleme araçlarından biridir. Ülkemizde 42 ilde yürütülen IPARD Programı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi tarafından 2014-2020 dönemi için hazırlanmış olup, 27 Ocak 2015 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ise Programın uygulamasını gerçekleştirmektedir. Program tarımda ve kırsal kalkınmada desteklenecek sektörleri, kapasiteleri, hibe oranlarını ve miktarlarını belirlemektedir.

IPARD Programının amacı

 1. Ortak Tarım Politikası ile AB’ye katılım sürecindeki ilgili müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı sağlamak
 2. Fiziki sermayenin geliştirilmesi aracılığıyla akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümeyi desteklemek
 3. Kaynakların verimli        kullanımını      ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasını sağlamak
 4. Tarım işletmelerinin genel performansını iyileştirmek ve işletmelerin pazarlama yeterlilikleri dâhil olmak üzere rekabet güçlerini artırmak
 5. Çevrenin korunması ve hayvan refahı konularında ilgili AB standartları ile uyum sağlamak
 6. Kırsal alanlarda yaşam kalitesini geliştirmek ve bölgesel eşitsizlikleri azaltılmak
 7. Yeni iş olanakları yaratmak, istihdamı sağlamak ve bu şekilde kırsal alanda ekonomik faaliyeti yükseltmek ve kırsal nüfusun azalmasının önüne geçmek.

Programın kapsamı

a) Tarımsal işletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar kapsamında et ve süt üreten tarımsal işletmeler ile yumurta üreten işletmelerin desteklenmesi

b) Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması kapsamında et, süt, meyve ve sebze ile su ürünlerinin işleme ve pazarlamasının desteklenmesi

c) Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş-Geliştirme yatırımları kapsamında bitkisel ürünlerin üretimi ve işlenmesi, arıcılık ve bal işlenmesi, kırsal turizm, kültür balıkçılığı, yerel ürünler ve el sanatları, makine parkları ve yenilenebilir enerji yatırımları desteklenmesi.

IPARD programı 42 ilde uygulanmaktadır ve bu iller;

Afyon Balıkesir Diyarbakır Ağrı Burdur Elazığ Aksaray Bursa Erzincan Amasya Çanakkale Erzurum Ankara Çankırı Giresun Ardahan Çorum Hatay Aydın Denizli
Isparta
Kahramanmaraş Manisa Sivas
Karaman Mardin Şanlıufra
Kars Mersin Tokat
Kastamonu Muş Trabzon
Konya Nevşehir Uşak
Kütahya Ordu Van
Malatya Samsun Yozgat

Uygun Harcamalar

 • Taşınmaz malların yapımı ve iyileştirilmesi (devralma hariç)
 • Yeni makine ve ekipman alımı
 • Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri yatırımları (Yenilenebilir enerji tesisinin kapasitesi, tarım işletmesinin yatırım sonundaki enerji ihtiyacından fazla olamaz.)
 • Danışmanlık ve iş planı hazırlama masrafları

Nihai Harcamalar

Gerçek ve tüzel kişiler IPARD Programının yararlanıcısıdır. Müracaat edecek kişilerin 65 yaşını geçmemiş olması gerekmektedir, %25’ten fazla kamu hissesi olan tüzel kişiler programa müracaat edemezler. Başvuru sahipleri yatırımlarını bitiminden itibaren 5 yıl boyunca devam ettirmek zorundadır.

IPARD Programından yaralanmak isteyenler nasıl başvuru yapacaktır?

IPARD Programından yaralanmak isteyen faydalanıcılar, zaman zaman yayınlanan “Başvuru Çağrı İlanını” takip ederek, (www.tkdk.gov.tr ve www.ipard.gov.tr web sayfalarında duyurulmaktadır) ilanda belirtilen başvuru zamanı içerisinde bağlı bulunduğu ildeki Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüklerine müracaat edecektir.


IPARD II PROGRAMI 2014-2020 DÖNEMİNDE DESTEKLENEN YATIRIMLAR

 1. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
 • Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
 • Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
 • Kanatlı Eti Üreten İşletmeler Yumurta Tavukçuluğu

Bu sektörün faydalanıcıları, kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış, aşağıda belirtilen sistemlere kayıtlı olan gerçek kişiler ve tüzel kişilerdir.

• Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi veya

• Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi

Bu sektörde, mesleki yeterlilik olarak başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) ziraat, veterinerlik veya ilgili diğer uzmanlık alanındaki bir ziraat meslek lisesi, meslek yüksekokulu veya üniversite diploması ile (master veya doktora dahil) ya da ilgili ulusal kayıt sistemleri tarafından belgelenebilecek şekilde tarım ya da ilgili diğer uzmanlık alanında minimum 3 yıl çalışma deneyimi ile yeterliliğini kanıtlamalıdır.

Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar
Hibe Oranları
Sıralama Kriteri ve Puanlama Tablosu

2- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziksel Varlıklara Yönelik Yatırımlar

 • Süt ve Süt Ürünleri İşleme ve Pazarlama
 • Et ve Et Ürünleri İşleme ve Pazarlama (kanatlı eti dahil)
 • Su Ürünleri İşleme ve Pazarlama
 • Meyve ve Sebze İşleme ve Pazarlama

Bu sektörde;
• Süt toplama ve işleme soğuk zincirinin geliştirilmesi, küçük ve orta ölçekli süt toplama merkezleri ve süt işleyen işletmelerin üretim kapasitelerinin artırılması ve süt ürünlerinin kalitesinin geliştirilmesidir.

• Sığır, manda, koyun, keçi ve kanatlılar için mevcut kesimhanelerin ve et işleme tesislerinin yenilenmesi. Kırmızı et kesimhanesi yeni kurulumu kabul edilmekte olup, kanatlı için yalnızca Kastamonu, Mersin, Çankırı’da yeni kanatlı kesimhaneleri ve yeni parçalama tesisi kurulması uygundur.

• Su ürünleri işleme konusunda, AB standartlarına ulaşmak ve hasat sonrası kayıpları asgari düzeye indirmek için soğuk zincirin kurulması. Küçük ve orta ölçekli işleme kuruluşları, kapasitelerinin artırılması ve süreçlerinin modernizasyonunun sağlanması konusunda desteklenecektir.

• Meyve ve sebze sektöründe; hasat sonrası kayıpların azaltılması, soğuk hava depolama ve kurutma tesisleri kapasitelerinin geliştirilmesi ve işletmelerin AB standartlarına uyumunun sağlanması çevreyi kirleten üretim süreçlerinin ortadan kaldırılmasıdır.

Bu sektörün faydalanıcıları, gerçek ve tüzel kişiler, küçük ve orta ölçekli işletmelerdir.

Başvurunun yapıldığı tarihte, yeni işletmeler istisna olmak kaydıyla, işletmeler aşağıda belirtilen mevzuatla uyumlu olmalıdır.

 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu.
 • 6331sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu
 • 25902 sayılı ve 10.08.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik.
tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlamanması ile ilgili fiziksel varlıklara yönelik yatırımlar

Yeni işletme kurulması, başvuru aşamasında ilde kapasite fazlasını bulunmaması şartıyla, süt işleme, süt toplama, peynir altı suyu işlenmesi, kırmızı et kesimhaneleri, kırmızı et parçalama tesisleri, kanatlı kesimhanesi (Kastamonu, Mersin, Çankırı illerinde), kanatlı parçalama tesisleri (Kastamonu, Mersin, Çankırı illerinde), meyve ve sebze işleme ve balık işleme sektörleri için uygundur.

3- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

 • Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Zanaatkârlık ve Katma Değerli Yerel Ürün İşletmeleri
 • Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği
 • Makine Parkları
 • Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

Bu sektör ile kırsal alanda faaliyet gösteren mikro ya da küçük ölçekli işletmelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Bu sektörde kamu katkısı, toplam uygun yatırım miktarının 15 il için %65, 27 il için %55 kadardır. (%65 hibe oranı olan 15 il; Karaman, Hatay, Erzincan, Diyarbakır, Ardahan, Çankırı, Mersin, Yozgat, Muş, Ağrı, Isparta, Tokat, Erzurum, Balıkesir, Kars)

BULUNDUĞUNUZ İLE GÖRE İLETİŞİM BİLGİLERİ

AFYONKARAHİSAR
Telefon : 0272 214 10 88 Faks : 0272 214 15 37
Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. No:9 Karaman İş Merkezi A Blok Kat:2


AĞRI
Telefon : 0472 215 33 55 Faks : 0472 215 33 59
Abide Mahallesi, Erzurum Caddesi, 612 Sokak No:1 Merkez


AKSARAY
Telefon : 0382 222 00 80 Telefon : 0382 222 00 81 Faks : 0382 222 00 82
Meydan Mahallesi, Küçük Bölçek Caddesi, No:141 Merkez


AMASYA
Telefon : 0358 212 59 44 Faks : 0358 212 08 32
Şehirüstü Mah.
Torumtay Sok. Şeref Yüce İş Merkezi No:5 Merkez


ANKARA
Telefon : 0312 438 35 00 Faks : 0312 438 48 80
Hilal Mahallesi, Rabindranath Tagore Caddesi (4. Cadde) No:66 Yıldız Çankaya


ARDAHAN
Telefon : 0478 211 35 02 Faks : 0478 211 35 03 Karagöl Mahallesi, Kongre Caddesi, No:76 Merkez


AYDIN
Telefon : 0256 231 09 71 Telefon : 0256 231 09 81 Faks : 0256 231 09 02
Ata Mahallesi, Denizli Bulvarı No:98 Astim OSB. Efeler


BALIKESİR
Telefon : 0266 245 58 61 Faks : 0266 245 39 72 Paşaalanı Mah. A.Gaffar Okkan Caddesi No:53


BURDUR
Telefon : 0248 232 69 99 Faks : 0248 232 64 24 Konak Mahallesi, Güzelleştirme Caddesi, No:14 Merkez


BURSA
Telefon : 0224 243 85 35 Faks : 0224 242 41 97 Barış Mah. İzmir Yolu Cad. No: 158 Nilüfer


ÇANAKKALE
Telefon : 0286 215 00 36 Telefon : 0286 215 00 46 Faks : 0286 215 00 37
Barbaros Mahallesi, Şehit Gürol Caddesi, No: 93/C Merkez


ÇANKIRI
Telefon : 0376 212 18 03 Telefon : 0376 212 18 04 Faks : 0376 212 18 02
Cumhuriyet Mahallesi, Tevfik Fikret Caddesi No:3/1 Merkez


ÇORUM
Telefon : 0364 223 00 27 Faks : 0364 223 00 28
Ulukavak Mah. Selçuk 1.Cad. PTT Baş Müdürlüğü Binası No:10


DENİZLİ
Telefon : 0258 261 79 79 Faks : 0258 261 79 80
15 Mayıs Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:155 Çınar Meydanı Merkez

DİYARBAKIR
Telefon : 0412 252 12 89 Faks : 0412 252 12 90 Şanlıurfa Yolu 1.Km. Gündoğan Plaza Kat:3 No: 13 Kayapınar


ELAZIĞ
Telefon : 0424 248 07 69 Telefon : 0424 248 07 70 Faks : 0424 248 07 63
Ataşehir Mahallesi, Malatya Caddesi No:177 Merkez


ERZİNCAN
Telefon : 0446 223 44 23 Faks : 0446 223 18 10 Gülabibey Mahallesi, 13 Şubat Caddesi No:23 Merkez


ERZURUM
Telefon : 0442 235 15 83 Telefon : 0442 235 15 84 Faks : 0442 235 15 85
MuratPaşa Mah. Haşıl Efendi Cad. Elit İş Merkezi No:10 Kat:2-3-4 Yakutiye


GİRESUN
Telefon : 0454 254 00 70 Faks : 0454 254 00 73 Kale Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No:16 Merkez


HATAY
Telefon : 0326 225 12 23 Faks : 0326 225 12 32 Haraparası Mah. Hacılar Cad. Bayır İşhanı A Blok No:1-2-3


ISPARTA
Telefon : 0246 224 38 00 Faks : 0246 224 38 01 Eğirdir Yolu Üzeri İl Özel İdaresi Yerleşkesi


KAHRAMANMARAŞ
Telefon : 0344 235 12 60 Faks : 0344 235 12 70 Egemenlik Mah. Hoca Ahmet Yesevi Blv. No:4 Dulkadiroğlu


KARAMAN
Telefon : 0338 217 20 00 Faks : 0338 217 40 00 Yunuskent Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, No:2 Merkez


KARS
Telefon : 0474 212 40 51 Faks : 0474 212 21 97 Yenişehir mah. Ali Gaffar Okan Bulvarı no:76-4 Merkez


KASTAMONU
Telefon : 0366 214 01 09 Faks : 0366 214 01 86
Topçuoğlu Mahallesi, Vali Enis Paşa Caddesi No:19 Kat:4 Merkez


KONYA
Telefon : 0332 233 92 93 Faks : 0332 233 93 94
Musalla Bağları Mah. Kule Cad. No:2 Kule Plaza İş merkezi Kat:7 No:6 Selçuklu


KÜTAHYA
Telefon : 0274 225 02 00 Faks : 0274 225 01 93 Vefa Mahallesi, 2.Sardunya Sokak No:1-1A-1B-1C Merkez


MALATYA
Telefon : 0422 323 38 01 Telefon : 0422 323 38 02 Faks : 0422 323 38 18
Cevherizade Mah. Milli Egemenlik (Emeksiz) Cad. No: 57 Battalgazi


MANİSA
Telefon : 0236 250 45 45 Faks : 0236 250 45 46 Aynıali Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi No:51 Merkez


MARDİN
Telefon : 0482 212 47 12 Faks : 0482 212 47 13 Yenişehir Mah. Vali Ozan Bulvarı No:95 Artuklu

MERSİN
Telefon : 0324 326 27 27 Faks : 0324 326 14 90
Bahçelievler Mahallesi, H.Okan Merzeci Bulvarı No:507/A Yenişehir


MUŞ
Telefon : 0436 212 10 70 Telefon : 0436 212 10 71 Faks : 0436 212 10 72
Kültür Mahallesi, Hürriyet Caddesi, Merkez Camii Arkası 182. Sokak No:7 Merkez


NEVŞEHİR
Telefon : 0384 212 50 00 Faks : 0384 212 10 03
Kapucubaşı Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:105/1 Merkez


ORDU
Telefon : 0452 212 13 48 Faks : 0452 212 38 63 Akyazı Mah. 793 Sokak. No:18 Merkez


SAMSUN
Telefon : 0362 439 30 76 Telefon : 0362 439 30 77 Faks : 0362 439 30 81
Güzelyalı Mah. 3004 Sok. No:7 Atakum


SİVAS
Telefon : 0346 222 04 27 Faks : 0346 222 04 51 Mevlana Mah. Yahya Yerlikaya Sok. No:17


ŞANLIURFA
Telefon : 0414 314 15 39 Faks : 0414 314 15 38 Paşabağı Mah.
Adalet Cad. No:9


TOKAT
Telefon : 0356 213 06 32 Faks : 0356 213 06 31
Yeşilırmak Mah. Çeçenistan Cad. No:7 Cangözler İş Merkezi


TRABZON
Telefon : 0462 225 03 85 Faks : 0462 230 09 96
Kaşüstü Mah. Devlet Karayolu Cad. Köleoğlu İş Merkezi No:53 Kat:1 Yomra


UŞAK
Telefon : 0276 224 55 53 Faks : 0276 224 55 51
Durak Mahallesi, Gülseven Sokak, No:6 Ankara-İzmir Karayolu Üzeri, Dörtyol Merkez


VAN
Telefon : 0432 210 23 33 Faks : 0432 214 17 77 Bahçıvan Mah. Kazım Karabekir Cad. Turşak Apt. 66/A


YOZGAT
Telefon : 0354 217 28 35 Faks : 0354 212 39 16 Erdoğan Akdağ Mah. Karayolları Cad. No:14 Merkez

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.