arama

Genç Çiftçiler Müjde

 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • MuhammeT
 • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
  Loading...

2018 yılında Genç Çiftçi Projesi Tebliği Sayı : 30370 ile resmi gazetede yayınlandı. Başvuru şartları ve neler isteniyor hep birlikte değerlendirelim.

 • Genç çiftçi hayvanları ve tarımsal hibeyi TİGEM, TAB veya KOZA BİRLİK arasında imzalamak zorunda. Yani Bu demek oluyor ki hayvanlar Tigem tarafından karşılanacak.
 • 18-40 yaş aralığında, kırsal alanda ikamet eden/etmek isteyen ve tarımsal faaliyet gösteren/göstermek isteyen gerçek kişiler başvurabilecek.
  • Burada dikkat etmemiz gereken konu, şehirde yaşamaya devam ediyoruz hibe bize çıkarsa köye yerleşmek zorundayız.
  • Hayvancılık Yapanlarada Hibe var Hiç Hayvancılıkla Uğraşmayanlarada.
   • Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,
   •  Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,
   • Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla en az 50 adet arılı kovan sahibi ve TAB’a üye olmak,
 • Okulda Eğitim Örgün Olarak Görenler Başvuramıyor. Ancak  Açık lise ve açık üniversitedeki eğitim hariç, düzenli bir biçimde yapılan, öğrencilerin belirlenen zaman ve mekânlarda derslere katılmasının gerektiği eğitim şekli ile okuyanlar başvurabilir.
 • Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunun belirlemiş olduğu, kırsal alandaki yerleşim birimleri sayısı, genç çiftçi nüfusu, kırsal alan nüfusu ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri ve programın yıllık bütçesi çerçevesinde belirlenir.

Hibe desteği miktarı

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvurusu kabul edilip, hibe sözleşmesi imzalayarak, belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla otuz bin TL’ye kadar hibe ödemesi yapılır.

(2) Proje KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.

 

Programın proje konuları

MADDE 10 –

 (1) Genç çiftçi projeleri bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca;

a) Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,

2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,

3) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,

4) Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi,

5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

6) Serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

b) Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Kapama meyve bahçesi tesisi,

2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,

3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,

4) Çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği,

5) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı,

c) Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,

2) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,

konularını kapsar.

Başvuru yapacak genç çiftçilerde aranan şartlar

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacak genç çiftçilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,

c) Okur-yazar olmak,

ç) Başvuru tarihi itibarıyla, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar hariç, ücretli çalışan olmamak,

d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,

e) Başvuru tarihi itibari ile askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü devam eden veya denetimli serbestliği olan kişi olmamak,

f) Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak,

g) Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,

ğ) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,

h) Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla en az 50 adet arılı kovan sahibi ve TAB’a üye olmak,

ı) 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) ile 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/10) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş olmamak,

i) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,

j) Bu maddenin (ç), (f), (g), (ğ) ve (ı) bendi hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak.

Başvuru yeri

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında;

a) Ön başvurular, “https://gencciftci.tarim.gov.tr” uzantılı yazılım üzerinden yapılır.

b) Kesin başvurular, genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine şahsen yapılır.

İstenecek belgeler

MADDE 13 – (1) Kesin başvuru aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi.

b) Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan alınan belge.

c) Başvuru dilekçesi.

ç) Proje tanıtım formu.

d) Taahhütname.

e) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.

(2) Hibe sözleşmesi aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge.

b) Arı yetiştiriciliği ve arı ürünleri üretimi proje konuları hariç, yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.

(3) Başvuru yapan genç çiftçilerden istenecek diğer belgeler ve tanzim edilmesi gereken formlar bu Tebliğ ve ilgili mevzuat kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanacak uygulama rehberinde belirtilir.

 

PEKİ GELELİM NELERE TAAHÜT EDİYORUZ.

 

16/2/2016 tarihli ve 2016/8540 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında sunmuş olduğum Proje ile ilgili alacağım desteğe ilişkin olarak;

1~ Destek Programı Tebliği ve Uygulama Esaslarının bu taahhütnamenin ayrılmaz bir parçası ve eki olduğunu, bu mevzuatın tamamını okuduğumu, konu ile ilgili yapılacak düzenlemelere ilişkin değişiklikler doğrultusunda yapılacak işlemleri baştan kabul ettiğimi ve tüm hükümlerine kayıtsız şartsız uyacağımı,

 • Valiliğe (GTHB İl/İlçe Müdürlüğü) vereceğim bilgi ve belgeler ile bunların eklerinde yazıh olan bilgilerin doğru olduğunu, yanıltıcı bilgi vermediğimi, bilgilerde değişiklik olması halinde yeni bilgileri vereceğimi, satın alacağım makine/mal/hizmet/fîde/fidan/tolıum/canlı hayvan ve benzerlerine yönelik olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi vermeyeceğimi, söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun tespiti halinde. Valilik (GTHB İl/İlçe Müdürlüğü) tarafından hakkımda yapılacak yasal işlemleri şimdiden kabul ettiğimi,
 • Başvuru aşamasında beyan ettiğim adreste ikamet etiğimi/adrese ikametimi sözleşme imzalamadan önce almayı ve proje uygulama ve izleme döneminde ikametimi değiştirmeyeceğimi,
 • Başvuru esnasında sahibi olduğum veya kiralayacağımı beyan ettiğim işletmenin ve yatırıma konu arazi ile ilgili evrakları sözleşme imzalamadan önce temin edeceğimi,
 • Program ve proje başvurusu ile Valiliğin (GTHB Îl/Îîçe Müdürlüğü) taahhüt altına girmediğini, destek kararı alınmış olsa dahi Valiliğe (GTHB İl/İlçe Müdürlüğü) sorumluluk yüklemeyeceğimi,
 • Proje kapsamında; eşimden, annemden, babamdan, kardeşimden, çocuğumdan ve bunların sahip/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında makine, mal, hizmet, tohum, fidan, canlı hayvan ve benzeri satın almayacağımı,
 • Satın alacağım hibe giderlerine ilişkin alımîann TİGEM, TAB veya KOZA BİRLİK’ ten yapılması halinde hibenin TİGEM, TAB ve KOZA BİRLİK’ e Banka tarafından ödenmesine muvafakat ettiğimi,
 • Vergi, Sosyal Güvenlik Primi ve benzeri yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için proje konusunda Bakanlık diğer hibe programları kapsamında destek almayacağım ı,
 • Sözleşmenin imzalandığı tarih itibari ile ücretli olarak çalışmadığımı, Örgün eğitime devam etmediğimi, şirket sahibi veya ortağı olmadığımı, KDV mükellefi, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi ve bu kişilerin eşi olmadığımı,
 • Başvuru tarihi itibari ile askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü devam eden veya denetimli serbestliği olan kişi olmadığımı,
 • Valilik (GTHB İl/ilçe Müdürlüğü) tarafından yetkilendirilen kişi ve/veya kurum/kuruluş tarafından yapılacak olan izleme/denetim sırasında, yetkililerce talep edilen destek konusu her türlü bilgi ve belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekli kolaylığı sağlayacağımı, yetkililerce talep edilmesi hafinde tüm kurum/kuruluşlardan projeye ait bilgi ve belgelerin erişimine izin vereceğimi,
 • Başvuru sırasında Valiliğe (GTHB İl/İlçe Müdürlüğü) bildirdiğim adresin kanuni tebligat adresi olduğunu, bu adrese gönderilen bildirim ve tebligatların tarafımayapılmış olduğunu, adres değişikliklerini bildireceğimi, destek başvuru ve süreçlerini takip edeceğimi,
 • Makine, hizmet, mal, fidan, canlı hayvan vb. aldığım kurum/kuruluş, firmalar veya üçüncü şahıslarla aramda ortaya çıkacak her türlü anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda Bakanlık ve Valil iğin (GTB Mlçe Müdürlüğü) taraf olmadığım,
 • Hibeye esas proje konusu ile ilgili Bakanlık veri tabanına veya üretici, yetiştirici, ıslah birliğine kaydımı yaptıracağımı,
 • Hibeye esas proje konusu ile ilgili olarak belgeye dayalı eğitim almış olduğumu, izleme dönemi içinde belgeye dayalı eğitim almayı ve belge örneğini proje yürütme birimine teslim etmeyi,
 • Proje içeriğinde oîaıı tarımsal ürünleri ve üretim materyalini doğal risklere karşı proje uygulama ve izleme döneminde tarım sigortası yaptırmayı ve poliçe örneğini proje yürütme birimine teslim etmeyi,
 • Proje Destek Programı çerçevesinde satın aldığım makine, teçhizat ve benzerlerinin yeni olacağını, aldığım taşınırları taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süre ile satmayacağımı, kiralamayacağımı, kullanım hakkını her ne ad ve suretle olursa olsun devretmeyeceğimi, ihtiyati tedbir, ihtiyatî haciz, tedbiri haciz konulması halinde durumu 7 (yedi) gün içinde tüm belgeleri ile Valiliğe (GTH İl/İlçe Müdürlüğü) yazılı olarak bildireceğimi, aksi halde destek miktarını yasal faizi ile birlikte ödeyeceğimi,
 • Valilik (GTHB İl/İlçe Müdürlüğü) ile aramızda doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde ………… Mahkemeleri ve İcra, ve İflas Müdürlüklerinin yetkili

olacağını,

19 – İlgili mevzuata ve iş bu taahhütnameye uymamam durumunda Bakanlık, Valilik (GTHB îl/îlçe Müdürlüğü) tarafından hakkımda yapılacak işlemleri kabul ettiğimi, uyuşmazlığın giderilmemesi halinde, hiçbir kanuni kovuşturmaya gerek kalmaksızın Bakanlık, Valilik (GTHB İl/İlçe Müdürlüğü) tarafından talep edilen meblağı, yasal faizi ile birlikte herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın geri ödeyeceğimi ve hiçbir hak talep etmeyeceğimi,kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

 

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI
Cevabı iptal etmek için tıklayın.
Şuanda Tarımsal Hibe Destek Başvuruları | Kütahya Şehir Portalı adlı kişinin yorumuna cevap yazıyorsunuz.
 • Tarımsal Hibe Destek Başvuruları | Kütahya Şehir Portalı
  1 sene önce

  […] Hayvancılık veya Sebze ve Meyvecilik ile Uğraşmak istiyorsanız Genç Çiftçi Projesi Tam Size Göre. 30.000.00TL karşılıksız hibe almak için Buradaki Bağlantıya Tıklayın […]

  25
  yorum beğen