e
sv

Teknomycin LA

1286 Okunma — 11 Nisan 2021 22:55
Teknomycin LA ilacı Hangi Hastalıklarda Kullanılır.
Teknomycin-LA-200
avatar

MuhammeT

 • e 1

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Hedef Hayvanlar : Sığır, koyun, keçi türlerinde kullanılır.

Kullanım Alanları

Hedef türlerde oksitetrasikline duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen sistemik
enfeksiyonların, solunum sistemi enfeksiyonlarının veya bölgesel enfeksiyonların tedavisinde
kullanılır. Örneğin;


Sığır: Mannheimia haemolytica ve Pasteurella multocida tarafından meydana getirilen solunum
sistemi enfeksiyonları, Trueperella pyogenes, Escherichia coli ve Staphylococcus aureus tarafından meydana
getirilen umbilikal enfeksiyonlar ve septik artrit, Trueperella pyogenes, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae ve Streptococcus uberis tarafından meydana getirilen klinik mastit,
Escherichia coli tarafından meydana getirilen metrit,


Koyun-keçi : Mannheimia haemolytica ve Pasteurella multocida tarafından meydana getirilen solunum
sistemi enfeksiyonları, Trueperella pyogenes ve Escherichia coli tarafından meydana getirilen umbilikal
enfeksiyonlar ve septik artrit, Trueperella pyogenes, Escherichia coli, Staphylococcus aureus tarafından meydana getirilen klinik mastit, Erysipelothrix rhusiopathiae tarafından meydana getirilen Erisipelas, Chlamydophila abortus tarafından meydana getirilen enzootik abortusun metafilaksisi ve tedavisi.


4.3 Kontrendikasyonlar
At, eşek, kedi ve köpeklerde kullanılmaz. Ven içi kullanılmaz.

Atlarda veya diğer tek tırnaklılarda ölüme neden olabileceğinden uygulamayınız. Tavuk ve
hindilere kas içi uygulanması öldürücü olabilir.
Bileşimindeki yardımcı ve etkin maddelere veya diğer makrolid antibiyotiklere duyarlı olduğu
bilinen hayvanlarda uygulanmaz.


4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar


Laboratuvar hayvanlarında yapılan çalışmalarda teratojenik, fötotoksik veya maternotoksik etkiye dair delile rastlanmamıştır. Gebelik ve laktasyon dönemine ait hedef türlere ait bir çalışma yoktur. Sadece veteriner hekimin fayda/risk değerlendirmesine göre kullanılmalıdır.


4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar


(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

Bakterilerin tilosine duyarlılığındaki farklılıklar nedeniyle, bakteriyolojik örnekleme ve duyarlılık testi yapılması tavsiye edilir. Bu ürünün, bu talimatta yazandan farklı şekilde kullanılması tilosine dirençli bakterilerin prevalansında artışa ve muhtemel çapraz direnç nedeniyle diğer makrolidlerin tedavi etkinliğinin azalmasına neden olabilir. Kullanımda, resmi, ülkesel ve bölgesel antimikrobiyal politikalar dikkate alınmalıdır. Etkinlik verileri, Mycoplasma spp. tarafından meydana getirilen bovine mastitiste kullanımını desteklememektedir. Tekrarlayan enjeksiyonlarda farklı bölgelere enjekte ediniz.


(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

Kazara kendine enjeksiyonlardan kaçınmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Kazara kendine enjeksiyon durumunda acil tıbbi tedavi alınız. Deriye temas halinde bölgeyi bol su ve sabun ile yıkayınız. Göze temas halinde gözü akan su
altında bol su ile yıkayınız. Kullanımdan sonra elleri yıkayınız. Tilosin irritasyona neden olabilir. Tilosin gibi makrolidlere enjeksiyon, inhalasyon, ağız veya deri yolu ile maruz kalınması aşırı duyarlılık (alerji) reaksiyonlarına neden olabilir. Tilosine aşırı duyarlılık diğer makrolidlere (veya tam tersi yönde) çapraz duyarlılığa neden olabilir. Alerjik reaksiyonlar nadiren ciddi olabilir, bu nedenle doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Bileşenlerden birine duyarlı iseniz ürünü kullanmayınız. Deride kızarıklık gibi belirtiler meydana gelirse doktora giderek bu uyarıyı gösteriniz ve acilen tedavi alınız. Yüz, dudak veya gözlerde şişme veya nefes almada zorluk gibi belirtilen çok ciddidir ve çok acilen tıbbi
tedavi almanızı gerektirir.


4.6 İstenmeyeler etkiler (sıklık ve şiddet)

Uygulamadan sonra enjeksiyon bölgesinde 21 güne kadar kalıcı olabilen lekelenmeler görülebilir. Çok seyrek olarak sığırlarda vulvar ödem, enjeksiyon bölgesinde şişme ve inflamasyon, anafilaktik şok ve ödem görülmüştür. İstenmeyen etki sıklığının bildirilmesinde aşağıdaki çevirim kullanılır;

Çok yaygın (10 hayvanda 1’den fazla)

Yaygın (100 hayvanda 1’den fazla fakat 10’dan az)

Yaygın olmayan (1.000 hayvanda 1’den fazla fakat 10’dan az)

Seyrek (10.000 hayvanda 1’den fazla fakat 10’dan az)

Çok seyrek (10,000 hayvanda 1’den az)
4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım
Laboratuvar hayvanlarında yapılan çalışmalarda teratojenik, fötotoksik veya maternotoksik
etkiye dair delile rastlanmamıştır. Gebelik ve laktasyon dönemine ait hedef türlere ait bir
çalışma yoktur. Sadece veteriner hekimin fayda/risk değerlendirmesine göre kullanılmalıdır.
4.8 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri
Linkozamidler ve aminoglikozidler tilosinin etkisini antagonize edebilir.
4.9 Dozaj ve kullanım yolu
Kas içi ve yalnızca sığırlarda aynı zamanda yavaş ven içi yolla uygulanır.
Sığır: 5-10 mg/kg vücut ağırlığı/gün dozunda 3 gün boyunca uygulanır (her 100 kg vücut
ağırlığı için günde 2,5-5 ml). Bir enjeksiyon bölgesine en fazla 15 ml uygulanmalıdır.
Koyun-keçi: 10 mg/kg vücut ağırlığı/gün dozunda 3 gün boyunca uygulanır (her 50 kg vücut
ağırlığı için günde 2,5 ml).
Kedi-köpek: 7-11 mg/kg vücut ağırlığı/gün dozunda 3-5 gün boyunca uygulanır (10 kg vücut
ağırlığı için günde 0,35-0,55 ml). Düşük miktarlar için doğru dozajlama yapabilecek uygun
enjektör kullanılmalıdır.
Tıpa, 20 defadan fazla delinmemelidir. Tıpanın aşırı delinmesini engellemek için uygun çoklu
dozlama aracı kullanılmalıdır. Doğru dozajlama için hayvanların ağırlığı mümkün olduğunca
tam ölçülmelidir.
4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar
Buzağılarda 30 mg/kg dozunda 5 ardışık gün uygulamada yan etki görülmemiştir.
4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dâhil)
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 28 gün, keçi ve koyunlar 42
gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından
sonra 108 saat (9 sağım) boyunca elde edilen inek, koyun ve keçi sütleri insan tüketimine
sunulmamalıdır.

 1. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
  Farmakoterapotik grup: Sistemik amaçlı antibakteriyeller, makrolidler, tilosin
  ATCvet kodu: QJ01FA90
  5.1 Farmakodinamik özellikler
  Tilosin 7.1 pKa’ya sahip makrolid grubu bir antibiyotiktir. Yapısal olarak eritromisine benzer.
  Streptomyces fradiae tarafından üretilir. Suda çözünürlüğü düşüktür. Diğer makrolidlere
  benzer şekilde bakterilerde ribozom 50S fraksiyonuna bağlanarak ve bunun sonucunda
  protein sentezini engelleyerek etki gösterir. Başlıca bakteriyostatik etkilidir. Etki
  spektrumunda Gram-pozitif cocci (Staphylococci, Streptococci), Gram-pozitif bacilli
  (Erysipelothrix gibi), bazı Gram-negatif bacilli ve Mycoplasma bulunmaktadır.
  Tilosine direnç genellikle plazmid aracılıdır fakat kromozomal mutasyon ile ribozomların
  modifikasyonu da oluşabilir. Direnç bakteri içine geçişin azalması (en çok gram negatiflerde),
  tilosini hidrolize eden bakteriyel enzimlerin sentezi ve hedef bölgenin modifikasyonu
  (ribozom) şeklinde gelişir. Son direnç tipi, bakteriyel ribozomlara bağlanan makrolidlerle
  çapraz dirence yol açabilir. Gram negatif bakteriler sıklıkla dirençlidir.
  5.2 Farmakokinetik özellikler
  Emilim:
  Kas içi uygulaması takiben tilosin konsantrasyonu maksimum düzeye uygulamadan 3-4 saat
  sonra ulaşır.
  Dağılım:
  Uygulamadan 6 saat sonra sığır sütündeki maksimum konsantrasyon kana göre 3-6 kat artar.
  Kas içi uygulamadan 6-24 saat sonra sığır akciğerindeki konsantrasyonu serum
  konsantrasyonunun 7-8 katına ulaşır.
  Sığırlarda 10 mg/kg dozda ven içi uygulamada uterus sekresyonuna ait ortalama kalma süresi
  seruma göre 6-7 kat daha fazla ölçülmüştür. Bu durum, sığır metritislerinde sıklıkla izole
  edilen Arcanobacterium pyogenes için gerekli olan MIC90 değerinin üzerindeki
  konsantrasyonla sonuçlanır.
  Atılım:
  Tilosin değişmemiş olarak safra ve idrar ile atılır.
 2. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
  6.1 Yardımcı maddeler
  Propilen Glikol
  Benzil Alkol (E1519)
  Enjeksiyonluk su (q.s)
  6.2 Geçimsizlikler
  Diğer ürünlerle karıştırmayınız
  6.3 Raf ömrü
  Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 50 ml için 36 ay, 100 ml için 48 ay
  İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gün
  6.4 Muhafaza şartları
  Orijinal ambalajı içinde dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan 250C’nin altında
  saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 50 ml için 36 ay, 100 ml için 48 aydır.
  Güneş ışığından koruyunuz. Açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır. Ürün
  sulandırılmamaktadır, kullanıma hazır haldedir.
  6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu
  Şişe: Amber renkli tip 2 cam şişe
  Şişe hacmi: 50 ml, 100 ml
  Tıpa: Gri renkli bromobutil tıpa
  Kapak: Mavi renkli flip-off kapak
  6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler
  Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.
 3. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
  GÜNEŞLİ AŞI İLAÇ İTHALAT İHRACAT GIDA ÜRETİM SAN. Ve TİC. A.Ş
  Gürpınar Mah. Hilal Sokak No:2 Kat:5 34528 Beylikdüzü/İSTANBUL

etiketlerETİKETLER
editörün seçtikleri EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ